ประกาศสำคัญ

ประกาศสำคัญ > TCH : แจ้งอัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เพิ่ม Gold-D Futures ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป