Simulate Futures Price
 
Block Trade
 
Status
Series
Contract
 
 
Open Position
Spot Price
Open Date
 
  


Disclaimer
 
     โปรแกรมช่วยคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ในการคำนวณราคา Block Trade ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มิได้รับประกันว่าจะเกิดผลกำไรแต่อย่างใด ทั้งมิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ แนะนำหรือจูงใจให้ลงทุนในการซื้อขาย Single Stock Futures หรือตราสารการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
     อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏในโปรแกรมช่วยคำนวณนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อถึงวันปิดสถานะอาจมีการเปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
 
     ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในโปรแกรมนี้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณดังกล่าว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง หากเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้โปรแกรมนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมดังกล่าวผ่านระบบคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดทำงานของ Hardware และ/หรือ Software การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้และการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดการใช้งานบางประการ

หมายเหตุ
 
     1. ราคาฟิวเจอร์สขาออก เป็นราคาที่หักดอกเบี้ยในอัตรา 5.5% ต่อปี ตามจำนวนวันที่ถือครองจริงและคิดขั้นต่ำ 4 วัน