NEWS & ACTIVITIES

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Nomura ใจดีสอนลงทุน
18 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Workshop เรื่องการลงทุน “Nomura Evening Class @Maruey Library” ภายใต้โครงการ Nomura Classroom Roadshow เพื่อสร้างความรู้ความใจเรื่องการเงินการลงทุนให้แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ “เริ่มลงทุน ต้องรู้ปัจจัยพื้นฐาน” เรียนรู้การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดย คุณ เพลินใจ จิระจรัส (ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและบริการการลงทุน ด้านปัจจัยพื้นฐาน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001