COMPANY PROFILE

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ (%)
Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd.
1,844,659,931
85.78
นายวชิระ ทยานาราพร
35,999,900
1.67
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
20,000,000
0.93
นายมงคล อุดมเพชราภรณ์
17,688,000
0.82
นายชาตรี โสภณพนิช
14,193,000
0.66
นายระบิล โสภณพนิช
13,563,000
0.63
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 1,946,103,831 หุ้น หรือ ร้อยละ   90.49
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 204,365,169 หุ้น หรือ ร้อยละ     9.51
รวมทั้งสิ้น 2,150,469,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 100.00
Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001