NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน ร่วมงาน Money Expo at Chevron Thailand
13 พฤศจิกายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นำโดยทีมที่ปรึกษาการเงินการลงทุน ร่วมออกบูธให้คำแนะนำสินค้าและบริการด้านหุ้นและกองทุนรวมให้แก่พนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ SCB Park (East Plaza) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001