NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ในงาน SET Awards 2019
26 พฤศจิกายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายคัทซึยะ อิมะนิชิ กรรมการอำนวยการ เข้ารับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล (Securities Company Awards) ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความโดดเด่นและมีคุณภาพทางการให้บริการในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001