NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2563 สื่อมวลชน
31 มกราคม 2020

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณเสาวลักษณ์ ทรัพย์โฉม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินสายสวัสดีปีใหม่ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001