NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
50 ปีแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างนักลงทุนไทย
25 พฤษภาคม 2020

ในปี 2563 นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางธุรกิจจากเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเป็นปีที่สำคัญสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่พวกเราได้ร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยมาครบ 50 ปี ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเวลาแห่งการครบรอบเท่านั้น แต่ถือเป็นวาระสำคัญที่เราได้มีโอกาสกล่าวขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการสนับสนุนที่ดีแก่บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่เราทุ่มเท ร่วมสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานระบบการเงินและการลงทุนในประเทศไทย และเป็นบริษัทที่สามารถยืนหยัดก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย ด้วยความตระหนักว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เราดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากทั้งนักลงทุนและภาคธุรกิจในความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมที่สำคัญของบริษัทในการพัฒนาด้านตลาดเงินตลาดทุนทั้งของประเทศไทยและของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ด้วยความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการด้านการเงินระดับโลกที่มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมในมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เราพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป ในการคงความเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า และยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และนักลงทุนไทยต่อไป

ร่วมภาคภูมิและยินดีกับปีที่สำคัญของเรา ครบรอบ 50 ปีแห่งการเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001