NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน รายงานผลการดำเนินงานการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563
22 กุมภาพันธ์ 2021

โดยตั้งแต่ปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและได้ประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการนี้บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้านต่างๆ จำนวน 3 โครงการ โดยบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรม และดำเนินการต่างๆ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 3 โครงการ โดยสามารถอ่านรายละเอียดรายงานการดำเนินงานปี 2563 ได้ที่

https://www.nomuradirect.com/upload/2020_result_report_EN.pdf

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001