NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการออมสำหรับปี 2561-2562 ให้แก่พนักงานไทยออยล์
29 ตุลาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน จัดสัมมนาหัวข้อ“เทคนิคการออม สำหรับปี 2561 – 2562” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการออมและการลงทุนในหุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ อาคารภูไบ โรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001