NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
โนมูระ พัฒนสิน รับรางวัลระดับทอง บริษัทเกษียณสุข
16 ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ โนมูระ พัฒนสิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง ในโครงการ "บริษัทเกษียณสุข" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อมุ่งให้องค์กรซึ่งถือเป็นนายจ้าง ส่งเสริมให้พนักงานมีเงินพอใช้สำหรับวันเกษียณโดยผ่านการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ” งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001