บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์
     

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วตาม หนังสือเลขที่ พ.ส.437/2562 ลงวันที่ 12 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.43/2552 กำหนด เกี่ยวกับการยกเลิกนโยบายการนำเงินของลูกค้า (Cash Balance)ไปลงทุนโดยวิธีการนำเงินของลูกค้า cash balance ไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ เงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน (วิธีที่ 1) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยให้คงเหลือเพียงวิธีการ นำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และ/หรือ ลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (วิธีที่ 2)

 

นโยบายการนำเงินของลูกค้า (Cash Balance)ไปลงทุน

วิธีที่ 1 (ซึ่งยกเลิกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562)

นโยบายการนำเงินของลูกค้า (Cash Balance)ไปลงทุน

วิธีที่ 2 (ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป)

นำเงินของลูกค้าไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน

นำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด1และ/หรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

 

           โดยได้นำส่ง บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแจ้งความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินลูกค้าไปหาผลประโยชน์ (“บันทึกข้อตกลง) เพื่อให้ท่านลงลายมือชื่อและส่งคืนบริษัทก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น

           เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับบันทึกข้อตกลงจากท่าน บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การนำเงินลูกค้าไปลงทุนของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินฝากคงเหลือ(Cash Balance)ในบัญชีหลักทรัพย์ ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

           ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ให้บริษัท คำนวณดอกเบี้ยเงินคงเหลือ(Cash Balance)ในบัญชีหลักทรัพย์ ของท่านต่อไป ท่านสามารถดำเนินการยืนยันเพื่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 บริษัทจะได้ดำเนินการคำนวณดอกเบี้ยให้ท่านได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขของบริษัท

           หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการ 0-2638-5703-4, 0-2638-5767, 0-2638-5739

     
     
     
     
     

1 การนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.43/2552กำหนด ได้แก่

  • ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าว
  • ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจำนวน หรือเป็นผู้ค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
  • ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่สั่งจ่ายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
  • ลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนซึ่งหลักทรัพย์ตาม 2). หรือ 3).