กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามฐานข้อมูลนายทะเบียน
Please Fill in your information as show on TSD's document mailed to you.
1. ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)
Name and Surname
2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ID/Passport
3. ธนาคาร (e-Dividend)
Bank
4. เลขที่สมาชิกศูนย์รับฝาก
Broker No.
5. วันเดือนปี (ค.ศ.) เกิด (dd/mm/yyyy)
Date of Birth
 
 
   
 
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120