เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า และเพื่อรองรับการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com รวมถึงการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Streaming, efin Trade Plus, Nomura iFund และโปรแกรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ

      สำหรับการเข้าใช้งานบริการ จากปัจจุบันที่ระบบกำหนดให้ใส่ username (รหัสผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) เมื่อท่านใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง One Time Password (OTP) /รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ท่าน เพื่อให้ท่านใช้เป็นรหัสในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานในระบบ

      ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อมูลการเข้าใช้บริการในการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่จะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามรายละเอียดสำคัญด้านล่างนี้


2-Factor Authentication (2FA) เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ / ทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์


หลักการยืนยันตัวตน 2FA

ขั้นตอนที่1
Login เข้าใช้งานด้วย Username + Password
ขั้นตอนที่2
ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่บริษัทฯ ส่งให้
การเข้าใช้งาน
SMS
ที่มือถือ
Application
Google Authenticator
เว็บไซต์ www.nomuradirect.com* ใส่ Username & Password คู่กับ OTP ทุกครั้ง
แอปพลิเคชัน ผ่านมือถือ  Streaming การลงทะเบียนอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน • ใส่ Username & Password คู่กับ OTP เพียงครั้งเดียว (จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์ / ลงแอปพลิเคชันใหม่) การเข้าใช้งานครั้งต่อไป ใส่ Username & Password
  eFin Trade Plus การลงทะเบียนอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน • ใส่ Username & Password คู่กับ OTP เพียงครั้งเดียว (จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์ / ลงแอปพลิเคชันใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน) การเข้าใช้งานครั้งต่อไป ใส่ Username & Password
 NOMURA iFund ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง

หมายเหตุ *การเลือกช่องทางในการรับ OTP : ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการรับ OTP โดยการ Login เข้า www.nomuradirect.com และเข้าเมนู “จัดการบัญชีและตั้งค่า” จากนั้นเข้าเมนูย่อย “เปลี่ยนช่องทางการรับ OTP (One Time Password)”

วิธีการยืนยันตัวตน ด้วย OTP (2FA)

การเข้าใช้งานบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งเว็บไซต์และ Mobile Application มีวิธีการยืนยันตัวตนด้วย OTP (2 FA) ที่แตกต่างกัน ดังนี้

คำแนะนำ/บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่านมือถือ

www.nomuradirect.com

Streaming

eFin Trade Plus

Nomura iFund
Login ครั้งแรก (ยังไม่เคยทำ 2FA) เมื่อ Login ครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอให้ลูกค้าตั้งค่าเพื่อเลือกช่องทางในการรับ OTP

1) SMS
2) Google Authenticator

*แนะนำให้เลือกวิธี Google Authenticator

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หลังจากเลือกช่องทางในการรับ OTP เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเริ่มรับ OTP ผ่านช่องทางนั้นได้ทันที

(และมีผลใช้งานไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงช่องทาง)
ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP (Registered Device) ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP (Registered Device) ลูกค้า login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com เพื่อ ตั้งค่าช่องทางการรับ OTP

1) SMS
2) Google Authenticator

จากนั้น login เข้า Apps “Nomura iFund” และทำการยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามวิธีที่ตั้งค่าจากเว็บไซต์

(Registered Device)
ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่) ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน)
Login ครั้งต่อไป (Device เดิม) ลูกค้าต้องทำ 2FA ด้วย OTP ทุกครั้งที่ login ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password ได้ตามปกติ ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
Login ครั้งต่อไป (Device ใหม่/เบอร์ใหม่/ลง App ใหม่) ลูกค้าต้องทำ 2FA ด้วย OTP ทุกครั้งที่ login ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ครั้งใหม่

(Registered Device)

ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)
ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ครั้งใหม่

(Registered Device)
ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน)
ลูกค้าต้อง login เข้า www.nomuradirect.com เพื่อตั้งค่าช่องทางการรับ OTP ใหม่อีกครั้ง

จากนั้น login เข้า Application “Nomura iFund” และทำการยืนยันตัวตนครั้งใหม่ ตามวิธีที่ตั้งค่าจากเว็บไซต์

(Registered Device)

ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)

***เฉพาะ Application iFund ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
การเข้าใช้งานบริการออนไลน์ของบริษัทฯ จากต่างประเทศ

คำแนะนำ/บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่านมือถือ

www.nomuradirect.com

Streaming

eFin Trade Plus

Nomura iFund
ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ลูกค้า login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com
เพื่อตั้งค่าการรับ OTP ให้เป็น “Google Authenticator”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
หากลูกค้ายังไม่เคย Login ด้วย 2FA มาก่อน ต้องดำเนินการ login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในต่างประเทศ + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ก่อนเดินทาง และ แนะนำให้ตั้งค่าการรับ OTP ในเว็บไซต์ให้เป็น “Google Authenticator” เพื่อใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

(Registered Device)

ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)

***เฉพาะ Application iFund ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
ขณะอยู่ต่างประเทศ (Login ใน Application ด้วย Device เดิม) รับ OTP จาก Google Authenticator ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password ได้ตามปกติ ลูกค้าต้องทำ login เข้าช้งาน เพื่อไม่ให้เกินกำหนดระยะเวลา 90 วัน ที่จะต้องทำการยืนันตัวตนผ่าน OTP ใหม่อีกครั้ง ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password + OTP
ขณะอยู่ต่างประเทศ (Login ใน Application ด้วย Device ใหม่/เบอร์ใหม่/ลง App ใหม่) รับ OTP จาก Google Authenticator ลูกค้า login เข้าใช้งาน และทำ 2FA ด้วย SMS OTP ใหม่อีกครั้ง

โดยรับ OTP จาก เบอร์มือถือประเทศไทย หรือเบอร์มือถือต่างประเทศ>

ซึ่งเป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
ไม่รองรับการส่ง SMS เบอร์ต่างประเทศ ลูกค้า Login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com และเข้าไปตั้งค่า Google Authenticator ใหม่อีกครั้ง

รับ OTP จาก Google Authenticatorดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Streaming 2FA คลิกที่นี่การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Streaming ด้วย 2-Factor (บนมือถือและTablet)


1. Login เข้าแอปพิเคชัน Streaming ด้วย Username และ Password บริษัทหลักทรัพย์โนมูระฯ

2. กด Continue สามารถใช้งานมือถือและแท็บแล็ตได้ 5 เครื่องต่อ Username

3. กรอกรหัส OTP และกด Confirm OTP รหัสจะส่งไปยังเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

4. ยืนยันตัวตน 2-Factor Authentication สำเร็จ
กด Continue เพื่อเข้าใช้งาน
การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น eFin Trade Plus ด้วย 2 Factors (บนมือถือและTablet)


1. Login เข้าแอปพลิเคชัน efin Trade Plus เลือก Broker: CNS แล้วกรอก Username และ Password บริษัทหลักทรัพย์โนมูระฯ

2. กรอกเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS แล้วกด "OK"

3. ตั้งค่าการเปิดใช้งานการ Login ผ่าน Fingerprint เลือก “Enable Now” เพื่อเปิดใช้งาน

4. ใส่รหัสผ่านเดียวกับที่ Login แอปพลิเคชัน efin Trade Plusตัวอย่างหน้าจอการยืนยัน SMS OTP


1. เมื่อ Login เข้าใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ยืนยันเบอร์มือถือ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด "OK"

2. หากกด "NO" ขั้นตอน Verify Login จะพบข้อความ “กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ” ***ข้อความที่แสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้***

3. หากกด "OK" ระบบจะส่ง SMS หมายเลข OTP มายังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

4. กรอกเลข OTP ที่ได้รับและกด "OK" เพื่อเข้าสู่ระบบ

5. สามารถ Login เข้าใช้งานได้ปกติ


การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น iFund ด้วย 2-Factor (บนมือถือและTablet)


1. Login เข้าแอปพิเคชัน iFund ด้วย Username และ Password บริษัทหลักทรัพย์โนมูระฯ

2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS หรือ Google Authenticator ตามที่ลูกค้าได้ตั้งค่าไว้ ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
Login เว็บไซต์ครั้งแรก กรณีที่เลือกใช้ Google Authenticator


1. ทำการ Login เว็ปไซต์ตามปกติ

2. จากนั้นมาที่หน้าตั้งค่าช่องทางการรับ OTP ในแถบ "เลือกช่องทางใหม่" ให้เลือกเป็น Google Authenticator แล้วกด ตกลง

3. ทำการเปิด Application Google Authenticator แล้วนำมาสแกน QR Code ที่ได้ จากนั้น กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก Application Google Authenticator แล้วกด ตกลง

วิธีการเปิดใช้งาน Google Authenticator ครั้งแรก

4. ระบบทำการืนยันการตั้งค่าLogin เว็บไซต์ครั้งแรก กรณีที่เลือกใช้ SMS OTP


1. ทำการ Login เว็ปไซต์ตามปกติ

2. จากนั้นมาที่หน้าตั้งค่าช่องทางการรับ OTP ในแถบ "เลือกช่องทางใหม่" ให้เลือกเป็น SMS แล้วกด ตกลง

3. กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก SMS แล้วกด ตกลง

4. ระบบยืนยันการตั้งค่าLogin Website กรณีที่ใช้ SMS OTP


1. ทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์

2. หลังจากนั้น จะพบหน้า OTP ให้นำรหัส OTP ที่ได้จาก SMS มากรอก

3. เข้าสู่ระบบสำเร็จLogin Website กรณีที่ใช้ Google Authenticator


1. ทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์

2. หลังจากนั้น จะพบหน้า OTP

3. ทำการเปิด Application Google Authenticator แล้วนำรหัส OTP ที่ได้มากรอก

วิธีการเปิดใช้งาน Google Authenticator ครั้งแรก

4. เข้าสู่ระบบสำเร็จการเปิดใช้งาน Application Google Authenticator


1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Application Google Authenticator

Android

iOS

2. สำหรับผู้ใช้งาน Application ในครั้งแรก Get Started > แล้วเลือก Scan a QR Code

  

3. สำหรับผู้ที่ใช้งาน Application อยู่ก่อนแล้ว ให้ไปที่เครื่องหมาย (+) ที่มุมล่างขวา > เลือก สแกนคิวอาร์โค้ด

  

4. นำมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่ได้จากเว็บไซต์

5. นำตัวเลขที่ได้ไปกรอกในเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการใช้งาน


ตั้งค่า เว็บไซต์ กรณีที่ใช้ Google Authenticator


1. หลัง Login แล้วเข้าไปที่เมนู "จัดการบัญชีและตั้งค่า" เลือกเปลี่ยนช่องทางการยืนยันตัวตน OTP

2. ในแถบ "เลือกช่องทางใหม่" ให้เลือกเป็น Google Authenticator แล้วกด ตกลง

3. ทำการเปิด Application Google Authenticator แล้วนำมาสแกน QR Code ที่ได้ จากนั้น กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก Application Google Authenticator แล้วกด ตกลง

วิธีการเปิดใช้งาน Google Authenticator ครั้งแรก

4. ระบบทำการืนยันการตั้งค่าตั้งค่า เว็บไซต์ กรณีที่ใช้ SMS OTP


1. หลัง Login แล้วเข้าไปที่เมนู "จัดการบัญชีและตั้งค่า" เลือกเปลี่ยนช่องทางการยืนยันตัวตน OTP

2. ในแถบ "เลือกช่องทางใหม่" ให้เลือกเป็น SMS แล้วกด ตกลง

3. กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก SMS แล้วกด ตกลง

4. ระบบยืนยันการตั้งค่า1. ทำไมตอน login ต้องยืนยันตัวตนด้วย OTP อีก?

 • • เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า
 • • เพื่อรองรับการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com รวมถึงการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Streaming, efin Trade Plus, Nomura iFund และโปรแกรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ

 • ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยืนยันตัวตนด้วย OTP (One Time Password) ที่บริษํทฯ ส่งให้ผ่าน SMS เบอร์มือถือ หรือ ผ่าน Google Authenticator ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการหรือทำธุรกรรมออนไลน์กับบริษัทฯ
 • 2. Login เข้าใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ แต่ละช่องทางยืนยันตัวตนและรับ OTP ต่างกันยังไง

 • การให้บริการ 2FA ของแต่ละบริการทั้งเว็บไซต์และ Mobile Application มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • คำแนะนำ/บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่านมือถือ

  www.nomuradirect.com

  Streaming

  eFin Trade Plus

  Nomura iFund
  Login ครั้งแรก (ยังไม่เคยทำ 2FA) เมื่อ Login ครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอให้ลูกค้าตั้งค่าเพื่อเลือกช่องทางในการรับ OTP

  1) SMS
  2) Google Authenticator

  *แนะนำให้เลือกวิธี Google Authenticator

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หลังจากเลือกช่องทางในการรับ OTP เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเริ่มรับ OTP ผ่านช่องทางนั้นได้ทันที

  (และมีผลใช้งานไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงช่องทาง)
  ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP (Registered Device) ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP (Registered Device) ลูกค้า login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com เพื่อ ตั้งค่าช่องทางการรับ OTP

  1) SMS
  2) Google Authenticator

  จากนั้น login เข้า Apps “Nomura iFund” และทำการยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามวิธีที่ตั้งค่าจากเว็บไซต์

  (Registered Device)
  ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่) ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน)
  Login ครั้งต่อไป (Device เดิม) ลูกค้าต้องทำ 2FA ด้วย OTP ทุกครั้งที่ login ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password ได้ตามปกติ ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
  Login ครั้งต่อไป (Device ใหม่/เบอร์ใหม่/ลง App ใหม่) ลูกค้าต้องทำ 2FA ด้วย OTP ทุกครั้งที่ login ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ครั้งใหม่

  (Registered Device)

  ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
  (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)
  ลูกค้า login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ครั้งใหม่

  (Registered Device)
  ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
  (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่ หรือไม่ได้ Login นานเกิน 90 วัน)
  ลูกค้าต้อง login เข้า www.nomuradirect.com เพื่อตั้งค่าช่องทางการรับ OTP ใหม่อีกครั้ง

  จากนั้น login เข้า Application “Nomura iFund” และทำการยืนยันตัวตนครั้งใหม่ ตามวิธีที่ตั้งค่าจากเว็บไซต์

  (Registered Device)

  ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว
  (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)

  ***เฉพาะ Application iFund ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง

  3. ทำไมแจ้งเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้ว ทำไมยังไม่ได้รับ SMS OTP

 • หลังจากลูกค้ากดแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันข้อมูลจากท่านอีกครั้งก่อน ภายหลังจากที่ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 1 สัปดาห์ หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัท และข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT: 0-2638-5500
 • 4. หากไม่ได้รับ SMS OTP สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ด้วยวิธีอื่นหรือไม่

 • ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ โดยรับ OTP ผ่าน Application Google Authenticator ดูรายละเอียดวิธีการใช้งาน คลิกที่นี่ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย โดยตั้งค่าการใช้งานเพียงครั้งเดียว
 • 5. หากไม่สามารถ login เข้าเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมซื้อขายได้จะต้องทำอย่างไร

 • ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านได้ และกรุณาอัปเดตข้อมูลเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ให้กับบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • 1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่
 • 2. กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า พร้อมลงนาม
 • 3. ส่งแบบฟอร์ม ให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน (รับเอกสารผ่านอีเมล แต่ต้องส่งด้วยอีเมลที่ท่านแจ้งกับบริษัทฯเท่านั้น)
 • 6. ลูกค้าที่ใช้ Mobile Application Streaming /eFinTrade/iFund สามารถ login เข้าใช้งานได้หลายอุปกรณ์เหมือนเดิมหรือไม่

 • ทำได้เหมือนเดิม โดยลูกค้าจะ Login เข้าใช้งานได้หลายอุปกรณ์เหมือนเดิม แต่ทุกอุปกรณ์ที่จะใช้ต้องทำการยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ทุกเครื่อง ในครั้งแรกครั้งเดียว (Registered Device) หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถ login ใช้ Mobile Application ต่างๆได้ด้วย Username+Password เหมือนเดิม (นอกจากมีการเปลี่ยนผู้ใช้งาน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนเบอร์)

 • ตัวอย่าง
 • • Login ครั้งแรก ใช้ Username + Password + OTP ในการเข้าสู่ระบบ
 • • Login ครั้งต่อไป ใช้ Username + Password ในการเข้าสู่ระบบ จนกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่
 • 7. ลูกค้าทีใช้งานเว็บไซต์ www.nomuradirect.com ต้องทำ 2FA ทุกครั้งใช่หรือไม่

 • ใช่ ทุกครั้งที่ Login จะต้องทำ 2FA จากเดิมที่ใส่เพียง Username + Password จะต้องเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วย OTP ทุกครั้ง หากในวันเดียวกันมีการ Logout หรือ หมดเวลาการใช้งานเว็บ แล้วต้อง Login ใหม่ จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
 • 8. ลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์มือถือ / อีเมล ต้องทำอย่างไร?

 • ขอความกรุณาให้ลูกค้าติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • 1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่
 • 2. กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า พร้อมลงนาม
 • 3. ส่งแบบฟอร์ม ให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน (รับเอกสารผ่านอีเมล แต่ต้องส่งด้วยอีเมลที่ท่านแจ้งกับบริษัทฯเท่านั้น)
 • 9. ลูกค้าที่ไม่มีเบอร์มือถือ (ปัจจุบันใช้เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐานเท่านั้น) จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ โดยรับ OTP ผ่าน Application Google Authenticator แทน SMS OTP ได้ แต่หากไม่สามารถรับ OTP ผ่าน Google Authenticator ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ และจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น
 • 10. ลูกค้าที่ปัจจุบันอยู่ต่างประเทศ หรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ จะสามารถเข้าใช้งานได้อย่างไร?

 • ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการต่างๆได้ โดยมีวิธีการและคำแนะนำการรับ OTP ดังนี้

 • คำแนะนำ/บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผ่านมือถือ

  www.nomuradirect.com

  Streaming

  eFin Trade Plus

  Nomura iFund
  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ลูกค้า login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com
  เพื่อตั้งค่าการรับ OTP ให้เป็น “Google Authenticator”

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  หากลูกค้ายังไม่เคย Login ด้วย 2FA มาก่อน ต้องดำเนินการ login ด้วยอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในต่างประเทศ + ยืนยันตัวตนด้วย SMS OTP ก่อนเดินทาง และ แนะนำให้ตั้งค่าการรับ OTP ในเว็บไซต์ให้เป็น “Google Authenticator” เพื่อใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

  (Registered Device)

  ใส่ OTP เพียงครั้งเดียว(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่อง / เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ / ลง Application ใหม่)

  ***เฉพาะ Application iFund ถ้าเลือกรับ OTP จาก Application Google Authenticator จะต้องใส่ OTP ทุกครั้ง
  ขณะอยู่ต่างประเทศ (Login ใน Application ด้วย Device เดิม) รับ OTP จาก Google Authenticator ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password ได้ตามปกติ ลูกค้าต้องทำ login เข้าช้งาน เพื่อไม่ให้เกินกำหนดระยะเวลา 90 วัน ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน OTP ใหม่อีกครั้ง ลูกค้าสามารถ login เข้าใช้งาน App ด้วย Username และ Password + OTP
  ขณะอยู่ต่างประเทศ (Login ใน Application ด้วย Device ใหม่/เบอร์ใหม่/ลง App ใหม่) รับ OTP จาก Google Authenticator ลูกค้า login เข้าใช้งาน และทำ 2FA ด้วย SMS OTP ใหม่อีกครั้ง

  โดยรับ OTP จาก เบอร์มือถือประเทศไทย หรือเบอร์มือถือต่างประเทศ>

  ซึ่งเป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
  ไม่รองรับการส่ง SMS เบอร์ต่างประเทศ ลูกค้า Login เข้าเว็บไซต์ www.nomuradirect.com และเข้าไปตั้งค่า Google Authenticator ใหม่อีกครั้ง

  รับ OTP จาก Google Authenticator

  11. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้งาน Application ต่างๆ เช่น Streaming, efin Trade Plus และ Nomura iFund บนมือถือและแท็บเล็ตได้สูงสุดกี่เครื่อง?

 • 1 Username สามารถใช้งานได้สูงสุด 10 เครื่อง • To Top