จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อหุ้นที่เราถืออยู่ประกาศปันผล/แตกพาร์

12 กรกฎาคม 61

กรณีที่หุ้นที่เราถืออยู่มีการประกาศว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการถือหุ้น หรือ มีการประกาศว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายดำเนินงาน ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าของกิจการและส่งผลต่อราคาหุ้น เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Corporate Actions  ซึ่งจะมี 5 กรณีหลักที่จะพบกันบ่อยได้แก่

1. แตกพาร์ : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หรือ ราคาพาร์ (Par Value) โดยการเพิ่มหรือลด มูลค่าที่ตราไว้ (Stock Split)
2. แจกหุ้นปันผล : การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Stock Dividend)
3. เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : การเพิ่มทุนโดยให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue)
4. จ่ายปันผลพิเศษ : การจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Extraordinary Dividend) กรณีจ่ายคืนจากกำไรสะสม
5. การซื้อหุ้นคืน : บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของตนเองที่ซื้อขายอยู่ในตลาดคืนมาจากผู้ถือหุ้น (Stock Repurchase)


โดยแต่ละเหตุการณ์ ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น (ราคาตลาด) หลังจากการดำเนินการอย่างไร ดูได้จากตารางสรุปด้านล่างนี้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


เปิดบัญชีหุ้น