ซื้อขาย SSF Block Trade จ่าย Commission ต่ำกว่า หุ้น

09 พฤษภาคม 62
เปรียบเทียบ Commission ระหว่าง ซื้อขายหุ้น กับ ซื้อขาย SSF Block Trade...


ซื้อขาย SSF Block Trade จ่าย Commission เพียง 0.10 % ของมูลค่าสัญญาเปรียบเทียบ Commission ระหว่าง ซื้อขายหุ้น กับ ซื้อขาย SSF Block Trade

• ซื้อหุ้น AOT ที่ ราคา 50 บาท จำนวน 100,000 หุ้น

ค่าคอมมิชชั่นของการซื้อหุ้น


=  [((ราคาหุ้น X จำนวนหุ้น) X อัตราค่าคอมมิชชั่น) + ((ราคาหุ้น X จำนวนหุ้น) X อัตราค่าธรรมเนียมทางการ)] X VAT 7%

=  [((50 X 100,000) X 0.0025) + ((50 X 100,000) X 0.00007)] X 1.07 = 13,749.5 บาท

• เปิด Long AOTZ19 ที่ราคา 50 บาท จำนวน 100 สัญญา

ค่าคอมมิชชั่นของ Block Trade


=  [((ราคาหุ้น x จำนวนหุ้น) x  Commission) + (จำนวนสัญญา X ค่าธรรมเนียมตลาด)] X VAT 7%


=  [((50 X 100,000) X 0.001) + (100 X 0.51)] X 1.07   =   5,404.57 บาท


ดังนั้นถ้าหากลูกค้าซื้อหุ้นจะต้องจ่ายค่า commission เพิ่มขึ้น  = 13,749.5 – 5,404.57 = 8,344.93 บาท


จากตัวอย่างที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การซื้อ (LONG OPEN) AOTZ19 100 สัญญาที่ราคา 50.00 บาท จะต้องจ่าย Commission เท่ากับ 5,404.57 บาท โดยการซื้อ AOT 100,000 หุ้น ที่ราคา 50.00 บาท จะต้องจ่าย Commission เท่ากับ 13,749.50 บาท


การซื้อ (LONG OPEN)  AOTZ19 100 สัญญา ที่ราคา 50.00 บาท จะมีมูลค่าสัญญาเท่ากับ AOT 100,000 หุ้น ที่ราคา 50.00 บาท แต่ จ่าย Commission ต่ำกว่า เท่ากับ  13,749.5 – 5,404.57 = 8,344.93 บาท หรือ
จ่าย
Commission ต่ำกว่า ประมาณ 60 %