การเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดแรกและตลาดรอง แตกต่างกันอย่างไร

01 กรกฎาคม 63
สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้โดยตรง สามารถลงทุนอย่างไรได้บ้าง ?
การลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ มีเสนอขายด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ
1.หุ้นกู้ที่มีเสนอขายในตลาดแรก
2.หุ้นกู้ที่มีเสนอขายในตลาดรอง

หุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง ต่างกันอย่างไร ?
หุ้นกู้ตลาดแรก คือ หุ้นกู้ ที่มีการออกใหม่และเสนอขายเป็นครั้งแรก
หุ้นกู้ตลาดรอง คือ หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนักลงทุนด้วยกัน โดยผ่านตัวกลาง เช่น บริษัทหลักทรัพย์

Bond