การเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มใช้ 2-Factor Authentication

05 พฤษภาคม 64
 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ... เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า และเพื่อรองรับการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com รวมถึงการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Streaming, efin Trade Plus, Nomura iFund และโปรแกรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย OTP (One Time Password) ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการหรือทำธุรกรรมออนไลน์กับบริษัทฯ

ภายหลังจากท่าน Login เข้าสู่เว็บไซต์
www.nomuradirect.com ขอความร่วมมือจากท่านโปรดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 30 มิ.. 64  เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ




วิธีการยืนยัน / แก้ไข เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมล (ผ่านเว็บไซต์ www.nomuradirect.com)


ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ

ภายหลังจากท่านยืนยัน / แก้ไข ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

 ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบข้อมูล “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” และ “อีเมล”

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยดำเนินการยืนยันข้อมูล “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” และ “อีเมล”

หลังจากที่ท่าน Login เข้าสู่ระบบ ท่านจะพบกับหน้าจอแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูล




2.1 ตรวจสอบ“เบอร์โทรศัพท์มือถือ” 


กรณีที่เบอร์มือถือของท่านถูกต้อง


1. คลิกปุ่ม “ยืนยัน” > รับรหัส OTP (ตัวเลข 6 หลัก) ทาง SMS > ใส่ OTP ในหน้าจอยืนยันรหัส + กดปุ่มยืนยัน > ทำรายการสำเร็จ

2. ภาพตัวอย่างหน้าจอยืนยันรหัส OTP


กรณีที่เบอร์มือถือของท่านไม่ถูกต้อง

  • คลิกปุ่ม “แก้ไขเบอร์มือถือ” > เข้าสู่แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล> ใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง + กดปุ่ม “ตกลง” > รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันข้อมูล

2.2 ตรวจสอบ “อีเมล”


กรณีที่อีเมลของท่านถูกต้อง

  • คลิกปุ่ม “ยืนยัน” > ทำรายการสำเร็จ


กรณีที่อีเมลของท่านไม่ถูกต้อง

  • คลิกปุ่ม “แก้ไขอีเมล” > เข้าสู่แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล > ใส่ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้อง + กดปุ่ม “ตกลง” > รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3

เข้าใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ

ภายหลังจากท่านยืนยัน / แก้ไข ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ


การ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

ลูกค้าที่ดำเนินการ ”ยืนยัน” ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

ลูกค้าที่แจ้ง ”แก้ไข” ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและ/หรืออีเมล

ภายหลังจากท่านได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันข้อมูลแล้ว เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านจะพบหน้าจอเพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข

หากข้อมูลถูกต้อง โปรดกดปุ่ม “ยืนยัน” (รายละเอียดตามขั้นตอนที่ 2)

ลูกค้าที่ “ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยัน” ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล

เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ ท่านจะพบหน้าจอตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านยังไม่สะดวกยืนยัน/แก้ไขข้อมูล ท่านสามารถกดปิดหน้าจอเพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้จนถึงวันที่ 23 มิ.ย. 64






เปิดบัญชีหุ้น