แนะนำแอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ Android Tablet

แอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ Android Tablet


เมนู Watch : ติดตามสภาวะตลาด


   เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันทาการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

เมนู Top BBO : ติดตามราคาเสนอซื้อ/ขายที่ดีที่สุด


   แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อเสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหลักทรัพย์ได้ 4 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 4 หลักทรัพย์ ซึ่งแต่ละหน้าจะแสดงได้ 4 หลักทรัพย์ และ
แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
 

เมนู Summary : ดูข้อมูลหุ้นรายตัวก่อนตัดสินใจ


   หน้าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน)
2. Sale By Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่างๆ)
3. Sale By Time (รายการซื้อขายตามเวลา)
4. View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)

 
 

เมนู Market Info : ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดฯ


   แสดงข้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดัชนีของ Sector และ Industry แบบเรียลไทม์ จะสามารถแสดงข้อมูลได้ 3 หน้าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ายมือ

เมนู Ticker : การจับคู่ซื้อขายที่เกิดขึ้นล่าสุดในตลาดฯ

   
   เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาด ฯ
เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมนู View Order : รายการซื้อขายของเราในวันนี้


    เป็นหน้าจอสาหรับตรวจสอบดูรายการซื้อ/ขายที่ได้ส่งคำสั่งไปในวันนี้ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้จะสามารถดูรายละเอียดของรายการคำสั่งแล้วยังสามารถ
ยกเลิกคำสั่งได้ (Cancel)
   สามารถดูรายการคำสั่งซื้อขาย ได้ 3 แบบ ดังนี้
1. View Order คือ การดูรายการซื้อ/ขายที่ได้ส่งคำสั่งไป ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง
2. View Stop Order คือ การดูรายการคำสั่งซื้อขายที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า
3. Re-Order คือ การส่งคำสั่งใหม่อีกครั้งเฉพาะคำสั่งที่ยังไม่เกิดการจับคู่

เมนู Portfolio : ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน


   หน้าจอแสดงพอร์ตของหุ้น และแสดงวงเงินเครดิต ของลูกค้า ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กาไร/ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์
ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

เมนู Buy/Sell : ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ง่ายๆด้วยตนเอง


   การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

เมนู Alert : แ้จ้งเตือนราคาหุ้น หรือ ซื้อขายสำเร็จ


   เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผ่านทาง Notification บนมือถือในระบบ Android
   โดยการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกัน
1. Price Alert เป็นการตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  * การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข

2. Port Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมาก
หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้
3. Order Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับคำสั่งซื้อขายว่าจับคู่แล้วหรือยัง (Order status = Matched) เช่น หากตั้งซื้อไว้ เมื่อซื้อสำเร็จก็จะ alert มาบอก

เมนู Chart : ใช้งาน Technical Chart อย่างมืออาชีพ


   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ/ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhone ทั้งในระบบ IOS และ Android

ข้อมูลจาก : www.efintradeplus.com