แนะนำแอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ iPad

แอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ iPad


เมนู Quote : ติดตามสภาวะตลาด

   
เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันทาการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

เมนู Summary : ดูข้อมูลหุ้นรายตัวก่อนตัดสินใจ


   หน้าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้นจนถึงราคาเพดาน)
2. Sale By Price (รายการซื้อขายที่ราคาต่างๆ)
3. Sale By Time (รายการซื้อขายตามเวลา)
4. View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)
 
  
   แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อเสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหลักทรัพย์ได้ 4 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 4 หลักทรัพย์ ซึ่งแต่ละหน้าจะแสดงได้ 4 หลักทรัพย์ และ แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

   แสดงข้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเลื่อนไหวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดัชนีของ Sector และ Industry แบบเรียลไทม์ จะสามารถแสดงข้อมูลได้ 2 หน้าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ายมือ

   เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ
เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการ
ตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมนู Order (View Order) : รายการซื้อขายของเราในวันนี้

 
   การส่งคาสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคาสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคาสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์
   สามารถดูรายการคาสั่งซื้อขาย ได้ 3 แบบ ดังนี้
1. View Order คือ การดูรายการซื้อ/ขายที่ได้ส่งคาสั่งไปว่ามีรายละเอียดใดบ้าง
2. Stop Order คือ การดูรายการคาสั่งซื้อขายที่ได้กาหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า
3. Re-Order คือ การส่งคาสั่งใหม่อีกครั้งเฉพาะคาสั่งที่ยังไม่เกิดการจับคู่

  

   หน้าจอแสดงพอร์ตของหุ้น และแสดงวงเงินเครดิต ของลูกค้า ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กาไร/ขาดทุนเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่


   เป็นการแจ้งเตือนราคาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยสามารถแสดงผลบนมือถือในระบบ iOS
   โดยการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน
1. Price Alert เป็นการตรวจราคาล่าสุดว่าถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  * การตั้งการแจ้งเตือน 1 หุ้นสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงือนไข
2. Port Alert Alert เป็นฟังก์ชันที่คอยตรวจจับหุ้นในพอร์ตว่ามีต้นทุนหรือราคาเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้


   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ/ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhone ทั้งในระบบ IOS และ Android

ข้อมูลจาก : www.efintradeplus.com