แนะนำแอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ Windows Phone

แอปพลิเคชัน eFin Trade Plus สำหรับผู้ใช้ Windows Phone

เมนู Quote : ติดตามสภาวะตลาด


   เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อ เสนอขายที่ดีที่สุด แสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิด ของวันทำการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

เมนู Watch : แสดงราคาของหุ้นตามกลุ่มที่สนใจ


   แสดงข้อมูลราคา ชื่อย่อ ที่ท่านสนใจ(Favorites) และ Ranking ต่างๆ ได้แก่ Most Active Value, Volume, Top Gainer, Top Loser และ Sector หรือ Underlying ต่างๆ บนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมนู Summary : ดูข้อมูลหุ้นรายตัวก่อนตัดสินใจ


   หน้าจอ Stock Summary สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ โดยแบ่งเป็น 4 หน้าจอย่อยดังนี้
   1. Stock In Play (ช่วงราคาพื้น จนถึงราคาเพดาน)
   2. Sale By Price (รายการซื้อ ขายที่ราคาต่างๆ)
   3. Sale By Time (รายการซื้อ ขายตามเวลา)
   4. View OddLot (รายการข้อมูลของหุ้นบนกระดานเศษหุ้น)

เมนู Bids : ติดตามราคาเสนอซื้อ/ขายที่ดีที่สุด


   แสดงรายละเอียดการเสนอซื้อ เสนอขาย 5 Bids/ 5 Offers ของหลักทรัพย์ได้ 4 หลักทรัพย์ โดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตัวเองทั้ง 4 หลักทรัพย์ ซี่ง แต่ละหน้าจะแสดงได้ 4 หลักทรัพย์ และ แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมนู Martket : ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของดัชนีฯ


   แสดงข้อมูลภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ดัชนีของ Sector และ Industry แบบเรียลไทม์จะสามารถแสดงข้อมูล
ได้ 3 หน้าจอโดยสไลด์ไปทางซ้ายมือ

เมนู Ticker : การจับคู่ซื้อขายที่เกิดขึ้นล่าสุดในตลาดฯ


   เป็นการดูข้อมูลของตลาดฯว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ
เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อ หรือการเคาะขาย สามารถดูตลาดหลักทรัพย์ แสดงข้อมูล แบบเรียลไทม์

เมนู Order (View Order) : รายการซื้อขายของเราในวันนี้


   เป็นหน้าจอสำหรับทำการตรวจสอบดูรายการซื้อ /ขายที่ได้ส่งคำสั่ง ไปว่า
มีรายละเอียดใดบ้าง นอกจากที่หน้าจอนี้ จะสามารถดูรายละเอียดของรายการคำสั่ง แล้ว ยังสามารถยกเลิกคำสั่ง (Cancel) ได้อีกด้วย

เมนู Port (Portfolio) : ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน


   หน้าจอแสดงพอร์ตของหุ้น และแสดงวงเงินเครดิต ของลูกค้า ถ้าขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วจะได้กำไร/ขาดทุน เท่าไร เมื่อเทียบกับสถานการณ์
ในปัจจุบันที่เป็นอยู่

เมนู B/S (Buy/Sell) : ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ง่ายๆด้วยตนเอง


   การส่งคาสั่งซื้อ/ขาย เป็นเรื่องหลักสาคัญของระบบนี้ ในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ จะมีการตรวจสอบด้วยระบบก่อนในระดับหนึ่ง ว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้หรือไม่ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์

เมนู Chart : ใช้งาน Technical Chart อย่างมืออาชีพ



   ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อ /ขาย หุ้น สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ PC, Tablet และ SmartPhoneทั้ง ในระบบ IOS และ Android

ข้อมูลจาก : www.efintradeplus.com