Quick Login

คำถามที่พบบ่อย


เครดิตบาลานซ์

ซื้อหุ้นในบัญชี Credit Balance ต่างจากซื้อหุ้นบัญชีอื่นๆอย่างไร

บัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือ บัญชีมาร์จิน คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ โดยลูกค้าใช้เงินตนเองส่วนหนึ่งและบริษัทจะให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ลูกค้าต้องฝากหรือวางเงินขั้นต้นในบัญชีก่อนเริ่มทำการซื้อหุ้น และอัตราของเงินที่วางขึ้นอยู่กับอัตรามาร์จินเริ่มต้นของ หลักทรัพย์ที่มีความประสงค์จะลงทุนนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ 4 กลุ่ม ดังนี้

  • หลักทรัพย์ที่ต้องวางมาร์จิน เริ่มต้น 50% ได้แก่ หุ้นขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง
  • หลักทรัพย์ที่ต้องวางมาร์จิน เริ่มต้น 60%
  • หลักทรัพย์ที่ต้องวางมาร์จิน เริ่มต้น 70%
  • หลักทรัพย์ที่ต้องวางมาร์จิน เริ่มต้น 85% ได้แก่ หุ้นสภาพคล่องต่ำ
 

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบจากอัตรามาร์จินเริ่มต้นได้จาก ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นสำหรับแต่ละหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมในบัญชี Credit Balance (Marginable Securities List)

  • IM 50% คือ ลูกค้าใช้เงินตัวเอง 50% ที่เหลืออีก 50 % กู้เงินจากบริษัท
  • IM 60% คือ ลูกค้าใช้เงินตัวเอง 60% ที่เหลืออีก 40 % กู้เงินจากบริษัท
  • IM 70% คือ ลูกค้าใช้เงินตัวเอง 70% ที่เหลืออีก 30 % กู้เงินจากบริษัท
  • IM 85% คือ ลูกค้าใช้เงินตัวเอง 85% ที่เหลืออีก 15 % กู้เงินจากบริษัท
 

ตัวอย่าง ลูกค้าฝากเงินเข้ามาในบัญชี Credit Balance และ บัญชี Cash Balance โดยฝากเงินจำนวน 100,000 บาท เท่ากันทั้ง 2 บัญชี และต้องการซื้อหุ้น A ซึ่งมีอัตรามาร์จิน 50%

ประเภทบัญชี จำนวนเงินที่ลูกฝาก อัตรามาร์จิน ราคาตลาด อำนาจซื้อ เงินส่วนของลูกค้า เงินกู้ จำนวนหุ้นที่สามารถซื้อได้
Credit Balance 100,000 50% 220 100,000*50%=200,000 100,000 100,000 900 หุ้น
Cash Balance 100,000 - 220 100,000 100,000 - 450 หุ้น

สรุป หากลูกค้าซื้อหุ้น A ซึ่งมีอัตรามาร์จิน 50% มูลค่า 200,000 ลูกค้าใช้เงินตัวเอง 50 % ที่เหลืออีก 50% กู้เงินจากบริษัท จะเห็นว่าด้วยจำนวนเงินฝากที่เท่ากันแต่เมื่อซื้อหุ้นในบัญชี Credit Balance สามารถซื้อหุ้นได้มากกว่ามูลค่าเงินที่ฝากเข้ามา