Quick Login

คำถามที่พบบ่อย


การฝากถอนเงิน

วิธีการโอนหุ้น

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู asset management
3. เลือกเมนู stock management
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการโอนหุ้น:

  • กรุณาแจ้งโอนหุ้นก่อนเวลา 16.00 น. กรณีแจ้งหลังเวลา 16.00 น. บริษัทฯจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป
  • การส่งคำสั่งโอนหลักทรัพย์ทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถโอนได้เฉพาะชื่อบัญชีของท่านที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯเท่านั้น หากต้องการโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด
 

ท่านสามารถดูยอดหุ้นคงเหลือที่สามารถถอนได้ ณ วันนี้ ได้ที่เมนู Portfolio