Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NCL-W1 (ครั้งสุดท้าย)

            
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NUSA-W1  มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.
ชำระด้วยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  


สั่งจ่าย  

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN) 


ชื่อบัญชี  

“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตากสิน

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 158-309-0343

ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561  

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 มกราคม 2561  เท่านั้น)


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

          

1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝาก PAYIN ฉบับจริง 


 

       ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ