Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NPP-W2 ครั้งสุดท้าย

                   
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  NPP-W2 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,    แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  


สั่งจ่าย

“บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง  5 มีนาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค

         หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน ( PAYMENT)


ชื่อบัญชี 

“บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค 

เลขที่บัญชี 053-2-28087-7  

ประเภทบัญชีออมทรัพย์


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่   22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 มีนาคม 2561 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  7 มีนาคม 2561  เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

           1.  ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
           2.  ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
           3.  สำเนาบัตรประชาชน
           4.  เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ BILL PAYMENT หรือใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง
         


  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ