Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ACC

                    
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ACC มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment


สั่งจ่าย 

 “บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

- เช็คลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นำฝากผ่านระบบ Bill Payment 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)


ชื่อบัญชี 

“บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

COMP CODE 2036

หรือ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

COMP CODE 2036


ระบุ

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

           1.  ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
           2.  ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
           3.  สำเนาบัตรประชาชน
           4.  เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ BILL PAYMENT หรือใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง
         


  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ