Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TKS

                       
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน   TKS  มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วยเช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  (พร้อมนำฝากผ่าน ระบบ BILL PAYMENT)


สั่งจ่าย  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”

- เช็คลงวันที่  20 ถึง 23 มีนาคม 2561 (พร้อมนำฝากผ่านระบบ BILL PAYMENT)

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)  


ชื่อบัญชี  "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี     111-3-92514-5


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 20 ถึง 26 มีนาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง   

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  ใบนำฝากเงิน (BILLPAYMENT) ฉบับจริง
5.      สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ ธนาคารดังนี้
           1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
           2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
           3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
           4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
           5) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
           6)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
           7)ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
           8)ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  

  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ