Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MFC-W1 ครั้งสุดท้าย

                        
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ   MFC-W1 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย 

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ” 

- เช็คลงวันที่  9 มีนาคม 2561 ถึง 27 มีนาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ 


- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น2. ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)  


ชื่อบัญชี   

“บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ” 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 718-2-70241-7

ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  9 มีนาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2561 

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอบคุณค่ะ

     ฝ่ายปฏิบัติการ