Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKR

 
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SKR มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  15-18 พฤษภาคม 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
 หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น 2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)

 

ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี 198-0-01189-6


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.    เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน (PAY IN) ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ