Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MOONG-W1 ครั้งสุดท้าย

   
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ MOONG-W1  มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ พร้อม BILLPAYMENT 


สั่งจ่าย

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล” 

- เช็คลงวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2561 พร้อมชำระผ่านระบบ BILLPAYMENT

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 
 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


 2. ชำระโดยโอนเงิน (BILLPAYMENT)

 

ชื่อบัญชี   “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล” 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนา 

COMP CODE : 2537

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 213-2-31299-8


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  17-31 พฤษภาคม 2561 

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ และ BILLPAYMENT หรือใบโอนเงิน (BILLPAYMENT) ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถืือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ