Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SIMAT

       
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SIMAT มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.  ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ พร้อมนำฝากผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น


สั่งจ่าย   “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี”

- เช็คลงวันที่  23 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  พร้อมนำฝากผ่านระบบ Bill Payment 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


 


ชื่อบัญชี
  “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี”

ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี 607-1-00222-3


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

 
2.      ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.      สำเนาบัตรประชาชน
4.      เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ พร้อมใบนำฝาก BILL PAYMENT หรือ ใบนำฝาก BILL PAYMENT ฉบับจริง
5.      สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 9 ธนาคารดังนี้
           1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
           2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
           3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
           4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
           5) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
           6)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
           7)ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
           8)ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
           9)ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ