Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ GREEN-W4 ครั้งสุดท้าย

        
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ FPI-W1 มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  1 – 12 มิถุนายน 2561 

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 


 - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)
 

ชื่อบัญชี   “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)”

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี 

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 931-3-001217


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  1 – 15 มิถุนายน 2561

(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ