Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NMG-W3 ครั้งสุดท้าย

          
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองหุ้นแปลงสภาพ NMG-W3   มีรายละเอียด ดังนี้


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

- เช็คลงวันที่  4-13  มิ.ย. 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 มิ.ย. 2561 เท่านั้น)


ระบุ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYIN)
 

ชื่อบัญชี  “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนบางนา-ตราด

เลขที่บัญชี 333-1-73586-2

บัญชีออมทรัพย์

ระบุ  

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  4-18 มิ.ย. 2561 

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ