Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JCKH (ชื่อเดิม HOTPOT)

           
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JCKH (ชื่อเดิม HOTPOT) มีรายละเอียด ดังนี้  


                                                                                                                     

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ พร้อมนำฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT


สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น”

- เช็คลงวันที่  18 มิถุนายน 2561 ถึง 19 มิถุนายน 2561 

และท่านต้องนำเช็คฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT ก่อน

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน ( Bill Payment )
 


ชื่อบัญชี 
“บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Company Code 5298 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึง 22 มิถุนายน 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบนำฝากเงิน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 

  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4.     เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ และ BILL PAYMENT หรือใบนำฝากเงิน (BILL PAYMENT) ฉบับจริง

  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ