Quick Login

Announcement


Interest rate


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน มีนาคม 2562

      
ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.125% / 0.875%กุมภาพันธ์ 2562download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.875%มีนาคม 2562download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%มีนาคม 2562download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)

5.06% / 6.06% / 8.50%มีนาคม 2562download
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%
   
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade (Block Trade)5.50%มีนาคม 2562download