Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ซีเอส ลีอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) **หุ้นเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว**

  
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  CSL  ดังนี้ :

 

 

Tender Offer   :  บริษัท ซีเอส ลีอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) **หุ้นเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว**
 โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ
 

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์     :  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่  006-000000015-7

 

ราคาเสนอซื้อ  :   ราคา  8.03 บาท   ราคาสุทธิ  8.00852  บาท/หุ้น

                                                **ผู้ขาย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ตามฐานภาษี ) ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 ของผลกำไรจากการขาย

                                                **ผู้ขาย มีภาระค่าอากรแสตมป์สำหรับการโอนหุ้น  คิดตามราคาเสนอซื้อในอัตรา 1 บาทต่อทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 บาท***  

                

ระยะเวลารับซื้อ  :   ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562   (ระยะเวลารับซื้อเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ซึ่งยังไม่มีนโยบายรับซื้อเพิ่มเติมอีก)

 

การชำระราคา :   ได้รับชำระเงินวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร   BAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,TMB,UOB,TBANK,KK หรือรับเป็นเช็ค

 

  (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น DELTA-R  ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  28 มีนาคม 2562***

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ