Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)

 

 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

Tender Offer :  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)

โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


 

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    :  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี  006-0000000157 )

จำนวนรับซื้อ                      :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 451,889,002 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 30.89)

ราคาเสนอซื้อ                     :  ราคา 91.9906 บาท   ราคาสุทธิ 91.744525145 บาท/หุ้น

    กรณีมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.177 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    ราคาจะมีการปรับลดลงเท่ากับหุ้นละ 90.8136 บาท ราคาสุทธิ 90.57067362 บาท/หุ้น 

ระยะเวลารับซื้อ                     :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  25 มีนาคม  2562  ถึง 17 พฤษภาคม  2562

                                              **ลูกค้าควรยื่นเสนอขายตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อรับสิทธิฯในเงินปันผล**

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก   :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. ของวันที่  25 มีนาคม  2562  ถึง 10 พฤษภาคม  2562 

การชำระราคา   :  ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  23 พฤษภาคม 2562   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,

                              TMB,UOB,TBANK,KK หรือ รับเป็นเช็ค

 

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น GLOW-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2562***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ หุ้นเสร็จสิ้น และผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับซื้อ

 

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  14/05/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่  10/05/2562                                                                            

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ