Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ( GJS )

 

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

Tender Offer : ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  GJS ดังนี้ :

โดย  Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


 

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์  :    บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี  030-000000015-0  )

จำนวนรับซื้อ  :    หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 14,644,404,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.46

ราคาเสนอซื้อ  :   ราคา 0.13 บาท   ราคาสุทธิ  0.129652 บาท/หุ้น           

ระยะเวลารับซื้อ :   ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  16 พฤษภาคม  2562  ถึง 20 มิถุนายน  2562

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก :   ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  16 พฤษภาคม  2562  ถึง 13 มิถุนายน  2562

การชำระราคา   :  ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  24 มิถุนายน 2562   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  SCB   หรือ รับเป็นเช็ค     

                 

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น GJS-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  18 มิถุนายน 2562***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการรับซื้อ

 

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  17/06/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่  13/06/2562                                                                             

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ