Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

 

เรียน   ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  GOLD ดังนี้ :

 

Tender Offer :  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

โดย.บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้_(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ       

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์          :  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี 006-000000015-7 )

จำนวนรับซื้อ                            :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 2,323,720,000หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100)

ราคาเสนอซื้อ                           :  ราคา 8.50 บาท   ราคาสุทธิ 8.4772625 บาท/หุ้น

 ระยะเวลารับซื้อ                       :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก       :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

 การชำระราคา       :    ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  14 สิงหาคม 2562   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,                                 

                                   TMB,UOB,TBANK,KK หรือ รับเป็นเช็ค

 

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น GOLD-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  6 สิงหาคม 2562***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ

( ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผุ้ถือหุ้น)

 

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  5/08/2562

NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่ 1/08/2562

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ