Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (BFIT)

 
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  BFIT ดังนี้ :

 Tender Offer :  บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำ กัด (มหาชน) (BFIT)

โดย  บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    :   บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   บัญชีเลขที่  011-000000014-9

จำนวนรับซื้อ                   :   หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 121,530,031 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 22.05

ราคาเสนอซื้อ                  :   ราคา 18.00  บาท   ราคาสุทธิ  17.95185  บาท/หุ้น      

ระยะเวลารับซื้อ               :   ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  21 มิถุนายน 2562 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก    :   ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  21 มิถุนายน 2562 ถึง 19 กรกฎาคม 2562

การชำระราคา                 :  ได้รับชำระเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ( ทุกธนาคาร )  หรือรับเป็นเช็ค KBANK

          (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น BFIT-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่ 24/07/2019***

 

วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS   :  วันที่ 23/07/2019

กรณีเป็นหุ้น NVDR วันสุดท้ายฯ   : 19/07/2019 

สถานภาพภายหลัง Tender  : ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์ฯในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ