Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ALUCON) โดยการแลกเปลี่ยนหุ้น

  
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  ALUCON  ดังนี้ :

 

Tender Offer               :  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ( ALUCON )

                                      โดย บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์     :  บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี 030-000000015-0 )

จำนวนรับซื้อ                       :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 21,022,386  หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ  48.62 )

ราคาเสนอซื้อ                      :  ราคา 168 บาท   ราคาสุทธิ 167.55060 บาท/หุ้น 

                                             

ระยะเวลารับซื้อ                 :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่  26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562

ระยะเวลายกเลิกรับซื้อ      :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่  26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

    (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น ALUCON-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ

พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  29 สิงหาคม 2562***

 

การชำระราคา     : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  4 กันยายน 2562  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หรือจ่ายเป็นเช็ค  SCB

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กิจการจะยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  28/08/2562

กรณีท่านซื้อหุ้น NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่  26/08/2562

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ