Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME)เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ 

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  PRIME  ดังนี้ :

 

 

Tender Offer : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME)

โดย บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์     :  บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี 016-000000019-4 )
 

จำนวนรับซื้อ  :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 2,136,460,276 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ  12.55)

ราคาเสนอซื้อ      :  ราคา 0.27 บาท   ราคาสุทธิ 0.26927775 บาท/หุ้น                                              

ระยะเวลารับซื้อ    :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่  9 สิงหาคม 2562 ถึง 13 กันยายน 2562

ระยะเวลายกเลิกรับซื้อ      :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.  ของวันที่  9 สิงหาคม 2562 ถึง  6 กันยายน 2562

      (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น PRIME-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  11 กันยายน 2562***

 

การชำระราคา  : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  17 กันยายน 2562 โดย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้

                          TBANK,SCB,KBANK,BBL,KTB,TMB,BAY,UOB  หรือจ่ายเป็นเช็ค  TBANK

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRIME ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  10/09/2562

กรณีท่านซื้อหุ้น NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่  06/09/2562

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายปฏิบัติการ