Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GPSC

                                                        

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GPSC มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์” - เช็คลงวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยรับเป็นใบ Bill Payment เท่านั้น) **

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์ ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ/ Comp Code. 32378

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 4 ตุลาคม 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
  

1.      ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
5.     สมุดบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement  เฉพาะธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ธนชาต หรือ ธ.เกียรตินาคิน เท่านั้น (กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จอง
        ซื้อเกินสิทธิ)
6.     หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน(เฉพาะกรณีให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อแทน เท่านั้น) + ค่าอากร 30 บาท
**ตัวแทนรับจองซื้อไม่รับเช็คฉบับจริง**

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ