Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WHA-W1 ครั้งสุดท้าย

   
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน WHA-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

- เช็คลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /สาขาสุรวงศ์/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี 147-3-13888-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 มีนาคม 2563 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. 
สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ