Quick Login

Announcement


Company Announcement


แจ้งเปิดให้บริการ SBL ผ่านระบบ Internet ตามปกติ

 เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้ การขายชอร์ตทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) และบริษัทฯ ได้งดให้บริการ SBL ผ่านระบบ Internet เป็นการชั่วคราวนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า

บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ SBL : ยืมหุ้น / ขายชอร์ต (Short) / ซื้อหุ้นคืน (Cover Short) / คืนหุ้น ผ่านระบบ Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการ SBL ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ได้เหมือนปกติ โดยหากราคาในการส่งคำสั่งขายชอร์ตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (Plus Tick) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบจะไม่รับคำสั่งขายชอร์ตดังกล่าว (Reject)

ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านเพื่อทำรายการขายชอร์ต / ซื้อหุ้นคืน แทนตัวท่าน บริษัทฯ จะคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นในอัตราปกติของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ฝายบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์