Quick Login

Announcement


Interest rate


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

   
 
Deposite TypeInterest Rate per YearEffective DateDownload
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.20%มกราคม 2564download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.20%กุมภาพันธ์ 2564download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%กุมภาพันธ์ 2564download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)4.31-7.56%กุมภาพันธ์ 2564download
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%
   
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade (Block Trade)5.50%กุมภาพันธ์ 2564download