Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NOVA

                                            
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NOVA มีรายละเอียด ดังนี้

ลูกค้าสามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ***นำเช็คไป Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / สาขามาบุญครอง/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ Com. Code 3116


ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น)

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

ในกรณีผูจองซื้อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก ได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตี้แบงค์
- ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด (มหาชน)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ