Quick Login

Announcement


Company Announcement


การนำใบหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ บล.โนมูระ พัฒนสิน

 

*** ชื่อเจ้าของใบหุ้นต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ***


1. เตรียมใบหุ้นและเอกสารประกอบ ได้แก่

     1.1) ใบหุ้น (เจ้าของใบหุ้นลงนามด้านหลังใบหุ้น ที่ช่องหมายเลข 1 "ลงลายมือชื่อผู้โอน" )

     1.2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา และขีดคร่อมด้วยข้อความ "ใช้เพื่อการฝากใบหุ้นเท่านั้น"

*** ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ลงนามด้านหลังใบหุ้น***
     
     ** กรณีบัตรประชาชนเป็นแบบตลอดชีพ กรุณาแนบ "สำเนาทะเบียนบ้าน" เพิ่มเติม 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา


2. ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500 เพื่อประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการในนัดหมายรับใบหุ้นและเอกสารประกอบ

     หมายเหตุ

     • กรณีเจ้าของใบหุ้นยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.โนมูระ พัฒนสิน

        ** กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี


     • กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ และ/หรือ นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ

        ** กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และแนบเอกสารประกอบดังนี้

           1) ชุดแบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ / นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ (ท่านจะได้รับจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน)

           2) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ ของทางราชการ หรือ ทะเบียนสมรส (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนา

           3) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา (กรณีเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500