Quick Login

Announcement


Company Announcement


ประกาศ ขณะนี้ EfinTrade Plus Mobile ขัดข้องชั่วคราว

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขณะนี้โปรแกรม eFin Trade Plus (เฉพาะ Mobile) ขัดข้องชั่วคราว ไม่สามารถ login ได้ 

ลูกค้ากรุณาใช้โปรแกรมทางเลือก Streaming ส่งคำสั่งซื้อขายแทนชั่วคราวหมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านเพื่อส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายให้แก่ท่าน สำหรับลูกค้า Direct Department โปรดติดต่อ 0-2638-5500 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายให้แก่ท่านขออภัยในความไม่สะดวก
Direct Department