Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิฯ (DOD-W2) (XR)

                                            
                                     
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิฯ (DOD-W2) มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็ปไซต์  www.yuanta.co.th

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น”

- เช็คลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 17 พฤศจิกายน 2564 *** นำเช็ค Bill payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี

059-3-05972-0

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น)

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
4. 
เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

กรณีจองซื้อเกินสิทธิให้แนบหน้าบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ